Vacancies

 

 

Contact us

 

PERSONNEL

NAME

PHONE

FAX

EMAIL

Mairead Thompson Mairéad Thompson,
Personnel Officer
091-874534 091-874270
  Cáit Commins 091-874528 091-874270
  Catherine Coyle 091-874525 091-874270
  Marita Daly 091-874520 091-874270
  Maeve Ryan 091-874543 091-874270
 

 

 

General Information

County Galway Vocational Education Committee regularly offers employment in a range of areas.

Select a category below to see the list of positions available in that category.

 

Current Vacancies

   
 


IT Support Technician

(12 Month Fixed Term Contract)

The role will include providing support to all Co. Galway VEC sites, maintaining hardware and software, monitoring and maintaining network infrastructure and both hardware and software installations.

Closing Date for receipt of completed application forms is 4.00 pm on Friday, 31st October, 2008.

Further particulars of the post, job specification, salary scale etc. may be downloaded here.

To download application form please click here.

Seosamh Mac Donncha, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin.

 

Co. Galway V.E.C. is an equal opportunities and disability friendly employer

*************************************************************************************


Leas-Phríomhoide le ceapadh
i gColáiste Cholmcille,

Indreabhán, Contae na Gaillimhe  

Iarrtar iarratais ó dhaoine láncháilithe le taithí chuí don phost thuasluaite.

 

Caithfidh iarrthóirí taithí cúig bliana múinteoireachta (nó a comhionann aitheanta) ar a laghad a bheith acu i bpost lánaimseartha agus go mbeidh an Ceard Teastas Gaeilge, Teastas Gaeilge do Mhúinteoirí Iar-Bhunscoile (TGMI) nó an Cháilíocht sa Ghaeilge, de réir Imlitir na Roinne Oideachais agus Eolaíochta 21/00, a bheith bainte amach acu.

Éileofar ar an té a cheapfar tréithe ceannasaíochta foirne a bheith aige/aici mar aon le tiomantas do na caighdeáin is airde i dtaca le gnóthachtáil, feidhmíocht agus ráthú caighdeáin.  Beidh an

t-iarrthóir rathúil inniúil agus feasach ar réimsí an oideachais agus riaracháin agus beidh cumas cruthaithe léirithe aige/aici dá réir.

Ní mór go mbeidh an té a cheapfar in ann dualgais an phoist a chomhlíonadh go hiomlán trí mheán na Gaeilge.

 

Cáilíochtaí:       De réir Mheamram V7 na Roinne Oideachais & Eolaíochta

Tuarastal:        De réir scálaí na Roinne Oideachais & Eolaíochta

Liúntais:           Tá na liúntais thíosluaite fóirsteanach don phost seo:

  • Liúntas Leas-Phríomhoide - Catagóir IX - €16,302
  • Liúntas Gaeltachta  €3,145

 

Is féidir foirmeacha iarratais a fháil ón Rannóg Pearsanra, Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe, Coiléar Bán, Baile ?tha an Rí, Co. na Gaillimhe ag 091-874525, nó trí ríomhphost chuig: [email protected] nó clicéal anseo.

Sonraíochtaí poist: Clicéal anseo

Tabhair faoi deara nach nglacfar le hiarratais ar bith i ndiaidh an spriocdháta, go bhféadfadh gearrliostú a bheith i gceist agus go ndícháileofar éinne a dhéanann canbhasáil.

Is é an dáta deiridh d’iarratais a bheith faighte (sa  phost nó trí sheachadadh láimhe amháin)

4.00 i.n., Dé hAoine, 31 Deireadh Fómhair, 2008.

Seosamh Mac Donncha

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe

Coiléar Bán

Baile ?tha an Rí

Co. na Gaillimhe

 

Is fostóir comhionannais deiseanna é Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe.

 

   
 

 

 

Conditions of service

 

 

 

 

   

back to top