Naisc Úsáideacha agus Comhpháirtíocht le Gníomhaireachtaí

 
 

 

Naisc Úsáideacha:

Oideachas d'Aosaigh in Oirthear na Gaillimhe
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
Ógtheagmháil
Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (V.T.O.S.)
FETAC / NCVA
NALA
Aontas
Seirbhís Tacaíochta an NCVA
Fás
Léargas
CDU
Scoilnet
Teastas (Cert)
IVEA
An tÚdarás Náisiúnta Cáilíochtaí in Éirinn
Teagasc
Údarás na Gaeltachta
Fáilte Ireland
NCGE
Saorálaíocht Éireann
Ollscoil na hÉireann, Má Nuad
Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

Seirbhísí Bhráithre na Carthanachta

 

Comhpháirtíocht le Gníomhaireachtaí:

Tá naisc ag Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe leis na gníomhaireachtaí seo a leanas:

Bord Iascaigh Mhara - Bord Iascaigh Mhara na hÉireann
Teagasc - Údarás Forbartha Talmhaíochta agus Bia
na hÉireann
Forbairt Tuaithe na Gaillimhe
Bord Forbartha Contae na Gaillimhe
Bord Fiontraíochta Contae na Gaillimhe
  Fóram
  Cumas Teo
Seirbhísí Treorach agus Tacaíochta don Aos Óg
Fás - An tÚdarás Náisiúnta Fostaíochta agus Oiliúna
Údarás na Gaeltachta - poist inmharthana a chruthú
agus infheisteoirí a mhealladh i dtreo na gceantar Gaeltachta
in Éirinn

 

   
   

 

barr an leathanaigh